Spis treści

 

 1. Dokumentacja potwierdzającą daty uzgodnienia korekt/zwrotów
 2. Listy wyświetlane w formie zakładek
 3. Dane towarów – rozbudowa filtrów w analizie
 4. Przeliczniki SI importowane ze wzorca importu towarów
 5. Blokada księgowania korekt dotyczących zamkniętych miesięcy
 6. Nowe kolumny na liście faktur
 7. Ostrzeganie o braku nr dokumentu źródłowego przy zapisie dokumentu.
 8. Przestawna analiza sprzedaży – optymalizacja i zapis do XML
 9. Informacja o partii towaru– nr dokumentu źródłowego
 10. Podgląd eFaktury

 

 

 

Dokumentacja potwierdzającą daty uzgodnienia korekt/zwrotów

Parametry konfiguracyjne

Słownik rejestrów sprzedaży w iHurt został rozbudowany o opcje pozwalające na włączenie automatycznego tworzenia dla korekt/zwrotów
dokumentów w eArchiwum.


Jeżeli w rejestrze jest parametr „Automatyczne tworzenie dok. w eArchiwum do korekt/zwrotów” jest

  1. Włączony
   - dla kontrahentów „eFakturowych” lub w przypadku spięcia rejestru sprzedaży z Centrum Wydruków – dokument w eArch tworzy się po zatwierdzeniu korekty.
   - w pozostałych przypadkach dokument tworzy się po wydruku korekty/specyfikacji zwrotu.
  2. Nie włączony – dokumenty nie tworzą się automatycznie.
   Dokument będzie można utworzyć „ręcznie” po ustawieniu się na korekcie/zwrocie i wybranie z menu „Wymiana danych -> Utwórz dok. w eArchiwum”

Rodzaj tworzonego w eArchiwum dokumentu jest ustalony w konfiguracji iHurt (jeden, wspólny rodzaj dla wszystkich zwrotów/korekt, dokument bez kontekstu kontrahenta)

 

„Wysyłanie” zwrotów/korekt do eArchiwum
Jak już było to wyżej opisane dokumenty tworzone są albo automatycznie albo ręcznie.
Klucz utworzonego dokumentu zapisywany jest w iHurt (powiazanie z eArchiwum).  Kolumna „Wysłano do eDokumentów” pokazuje czy dany zwrot/korekta ma powiązany dokument czy nie.


Zarządzanie dokumentem (podpinanie załączników)
Po utworzeniu dokumentu iHurt od razu wyświetla okno pozwalające na zarządzanie dokumentem, czyli w szczególności na dokładanie do niego załączników (skanów podpisanej korekty/specyfikacji zwrotu).
Dostępne opcje

 1. Wskazanie pliku z dysku.
 2. Skanuj  - bezpośrednia współpraca ze skanerem.
  Załącznik dokładany jest bez konieczności zapisywania pliku na dysku.
  UWAGA – opcja działa tylko z wybranymi modelami skanerów.
 3. Dokładanie zdjęć robionych smartfonem
  Aplikacja mobilna iMA
  (INSIGNUM Mobilne eArchiwum) pozwala na dokładanie jako załączników zdjęć robionych aparatem smartfona.
  Działanie mechanizmu
   1. Na smartfonie instalujemy iMA.
   2. Poprzez zeskanowanie kodu specjalnego konfiguracyjnego QR wyświetlonego w eArchiwum „ustawiamy” aplikację na współpracę z konkretnym eArchwium
   3. W iHurt w oknie zarządzania dokumentem klikamy „Kod QR IdDok”.
    To powoduje wyświetlenie na ekranie kodu QR.
   4. Skanujemy w aplikacji iMA kod a następnie robimy zdjęcia (jedno lub więcej) i klikamy „Wyślij”.
    Zrobione zdjęcia wysyłają się do eArchiwum i podłączają do dokumentu jako „Pliki dokumentu” (załączniki).

 

Przykład działania w praktyce w Mrówce
1. Operator wystawia zwrot i drukuje specyfikację.
    iHurt automatycznie tworzy dokument w eArchiwum i wyświetla okno zarzadzania dokumentem.
2. Klient podpisuje się na specyfikacji
3. Operator klika
 i aplikacją iMA skanuje kod.

   Następnie robi zdjęcie podpisanej specyfikacji i klika „Wyślij”.

Uwagi

Korekty techniczne

Pomimo włączenia w rejestrze parametru „Automatyczne tworzenie dok. do korekt" w przypadku korekt technicznych dokumenty nie będą wystawiane automatycznie.

Dokument w eArchiwum na podstawie korekty technicznej będzie można utworzyć „ręcznie" poprzez uruchomienie przez operatora opisanej wyżej opcji z menu.

Listy wyświetlane w formie zakładek

Dotychczas w iHurt nie dało się wyświetlić i przełączać między różnymi listami dokumentów lub zamówień. Możliwe było otwarcie w jednym momencie tylko jednej listy.

Zaimplementowany w iHurt mechanizm zakładek, pozwala na jednoczesne otwarcie wielu list oraz przełączanie się między nimi. Wyświetlanie list w formie zakładek jest konfigurowalne w ramach stanowiska pracy, czyli osoby pracujące na tej samej bazie, mogą mieć różnie zrealizowaną konfigurację, z zakładkami lub bez.

Parametry konfiguracyjne

Aplikacja > Konfiguracja > 1. Parametry globalne i użytkownika

Aby na stanowisku była możliwość włączenia zakładek, należy ustawić na „tak” wartość poniższego parametru:

Po włączeniu powyższego, na stanowisku każdego pracownika, w zakładce 3 pojawi się parametr „Wyświetlanie okien w zakładkach”.

Aplikacja > Konfiguracja > 3. Parametry użytkownika cd/ustawienia wizualne

Zakres działania

Aktualnie w formie zakładek wyświetla się 11 list i systematycznie rośnie:

Paragony i zwroty

Faktury sprzedaży,

Faktury zakupu,

Wydania,

Przyjęcia,

Zamówienia od odbiorców,

Zamówienia do dostawców,

Baza towarowa,

Towary w magazynie,

Baza kontrahentów,

Inwentaryzacje.

 

 

Jeżeli w ramach jednej z list nastąpi uruchomienie okna dodawania/edycji/podglądu, okno to blokuje możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami do momentu jego zamknięcia.

Dane towarów – rozbudowa filtrów w analizie

Zestawienia > Dane towarów:

Filtr analizy został rozbudowany o możliwość zdefiniowania okresu sprzedaży towarów do wszystkich lub wybranego jednego kontrahenta.

W sprzedaży do Kontrahenta uwzględnione są wszystkie dokumenty sprzedaży: faktury, faktury uproszczone, paragony z określonym odbiorcą, korekty, zwroty).

Przeliczniki SI importowane ze wzorca importu towarów

Wzorzec importu towarów z Excel został rozbudowany o dwie kolumny:

SYMBOL_JED_SI - symbol jednostki dodatkowej SI

JED_SI_PRZELICZNIK - przelicznik

Na podstawie informacji zawartej w tych kolumnach uzupełniany jest przelicznik SI w towarze:

 

W ustawieniach importu towarów zostały dodane dwa pola odpowiadające za import symbolu jednostki oraz przelicznika, które muszą być zaznaczone, aby import przeliczników został zrealizowany.

Blokada księgowania korekt dotyczących zamkniętych miesięcy

Parametry konfiguracyjne

Nowy parametr odpowiada za księgowanie faktur korygujących wystawionych do faktur, których data VAT jest z zamkniętego okresu.

Dla zgodności wstecz parametr domyślnie jest wyłączony.

Przykład działania w praktyce

Parametr „Blokuj księgowanie korekt dot. zamkniętych miesięcy" po aktywacji zezwala na wystawienie korekt w iHurt, które mogą mieć wpływ na zamknięte okres VAT, ale aplikacja księgująca, będzie pomijała księgowania tych korekt.

Ta blokada wraz z opcją pomijania niezaksięgowanych FV w raportach „Rejestry VAT" pozwoli na prowadzenie uzgodnień rejestrów między iFK oraz iHurt.

Po uzgodnieniu rejestrów pomiędzy systemami iFK – iHurt i sporządzeniu deklaracji VAT blokadę należy zdjąć i tym samym zezwolić aplikacji księgującej na zaksięgowanie oczekujących korekt.

 

Podczas wykonywania analizy rejestrów VAT, należy pamiętać o pomijaniu faktur niezaksięgowanych:

 

Nowe kolumny na liście faktur

Na liście faktur zostały dodane kolumny z informacją o terminie płatności oraz ilości dni na zapłatę. Kolumny zostały dodane jako ostatnie.

 

 

Ostrzeganie o braku nr dokumentu źródłowego przy zapisie dokumentu.

Parametr konfiguracyjny „Ostrzeganie o braku uzupełnienia dok. źródłowego” został rozbudowany o nową opcję wyboru „monit po nagłówku i przy zapisie”.

Po wybraniu nowej opcji, zostaniemy poinformowani o braku nr dokumentu źródłowego dwa razy: podczas przejścia na zakładkę „pozycje” oraz podczas zatwierdzania dokumentu.

 

Przestawna analiza sprzedaży – optymalizacja i zapis do XML

Podczas generowania wyniku w formie tabeli, przy dużej ilości danych, zdarzało się, że pojawiał się błąd związany z brakiem wystarczającej ilości pamięci. Aby rozwiązać ten problem, zostały zoptymalizowane procedury prezentujące dane w formie tabeli oraz został dodany przycisk „Zapis do XML” za pomocą którego dane można zapisać na dysku a następnie otworzyć w programie Excel.

 

Informacja o partii towaru– nr dokumentu źródłowego

W informacji o partii obecna kolumna „Nr fakt. zak.” została zastąpiona kolumną „FZ/Dok. źródłowy”. Nowa kolumna obecnie prezentuje zarówno numer faktury zakupu jak również dokument źródłowy, z którego powstała partia:

Dotychczas w tym miejscu prezentowany był tylko nr elektronicznie zaimportowanego dokumentu.

Aktualnie, jeżeli do partii nie został zaimportowany dokument zakupu, ale będzie uzupełnione pole „Dokument źródłowy” (skrin poniżej) to w kolumnie „FZ/Dok. źródłowy” pojawi się nr dokumentu źródłowego.

Podgląd eFaktury

 

Aktualnie podgląd eFaktury jest możliwy w następujących miejscach:

 1. Z poziomu poczekalni dostaw:

 

 1. Z okna podglądu importowanych pozycji:

 

 1. Z poziomu dokumentu WZ lub PZ:

 

 

 

 

 

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover